31 жовтня 2019 року
останні оновлення: 31 жовтня 2019 року

Положення про управління інформаційних технологій та адміністрування апарату обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19.09.2019 № 553

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління інформаційних технологій та адміністрування

апарату обласної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Управління інформаційних технологій та адміністрування апарату обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.
 2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Регламентом Волинської обласної державної адміністрації, Положенням про апарат обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 3. Положення про управління затверджується головою обласної державної адміністрації.

 

ІІ. Основні завдання та функції управління

 

 1. Основними завданнями управління є:

1) участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері електронного урядування, електронної демократії, технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам, формування та використання регіональних електронних ресурсів;

2) здійснення методичного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації у сфері електронного урядування й електронної демократії, захисту інформації, протидії кіберзагрозам, формування та використання регіональних електронних ресурсів;

3) участь у формуванні та реалізації в області державної політики у сфері інформатизації; організація та контроль за формуванням та виконанням регіональної програми інформатизації, регіональних частин відповідних галузевих програм інформатизації;

4) координація взаємодії апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з територіальними підрозділами органів виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління облдержадміністрації, з питань інформатизації;

5) забезпечення впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних в апараті облдержадміністрації, з метою інформатизації її діяльності;

6) забезпечення технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам в апараті облдержадміністрації;

7) організація збору та аналітичне оброблення необхідної інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформатизації області;

8) інформаційне забезпечення керівництва облдержадміністрації на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;

9) упровадження нових та супроводження наявних інформаційних ресурсів в апараті облдержадміністрації з метою інформаційного забезпечення суспільства;

10) організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій області з питань ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр);

11) здійснення контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру.

 

 1. Основні функції управління відповідно до покладених завдань:

1) участь у формуванні завдань регіональної Програми інформатизації та внесення пропозицій до проєкту бюджету області в частині політики інформатизації;

2) підготовка проєктів доручень голови облдержадміністрації структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам, іншим підвідомчим органам виконавчої влади, установам і організаціям щодо організації виконання актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації;

3) розгляд документів та звернень, які стосуються питань інформатизації, що надійшли до апарату облдержадміністрації, підготовка до них довідкових та інших матеріалів, а також проєктів доручень голови облдержадміністрації;

4) здійснення інформаційного та методичного забезпечення організації та виконання робіт за програмами і проєктами інформатизації, участь у проведенні їх експертиз;

5) розроблення пропозицій з питань інформатизації до планів роботи облдержадміністрації;

6) забезпечення виконання апаратом облдержадміністрації функцій державного замовника з питань проєктування засобів інформатизації та інформаційних систем, закупівлі, установки та супроводження в експлуатації засобів інформатизації, інформаційних систем апарату облдержадміністрації;

7) здійснення перевірок виконання місцевими органами виконавчої влади завдань, визначених загальнодержавними та регіональними програмами інформатизації, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до сфери діяльності управління;

8) забезпечення розвитку й удосконалення єдиного інформаційного простору області;

9) здійснення заходів щодо розвитку електронної демократії, технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам в апараті облдержадміністрації;

10) упровадження, супроводження та розширення єдиної системи електронного документообігу в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, об’єднаних територіальних громадах та підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

11) супроводження та адміністрування програмних продуктів, які використовуються в апараті облдержадміністрації; надання методичної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань інформатизації і експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

12) забезпечення вирішення питань, пов’язаних з формуванням, транспортуванням, збереженням інформаційних ресурсів апарату облдержадміністрації;

13) дотримання вимог чинного законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання та обліку;

14) визначення потреби у створенні електронних інформаційних ресурсів та баз даних для створення єдиного інформаційного простору області;

15) розроблення та здійснення разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області заходів з розвитку інформаційного суспільства;

16) участь у формуванні та виконанні державних, галузевих та обласних цільових програм у межах повноважень управління;

17) надання пропозицій, розробок та в межах повноважень управління забезпечення здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток телекомунікаційних систем та технологій, інформатизації, електронного урядування та електронної демократії;

18) організація безпеки інформаційних ресурсів апарату облдержадміністрації шляхом розроблення та впровадження систем захисту інформації;

19) упровадження обмежувальних заходів з метою попередження кіберзагроз стосовно використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем та мереж, програмно-апаратних комплексів в апараті облдержадміністрації;

20) запровадження процедури блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого) або потенційно небезпечного інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу) в мережі інтернет, яка використовується в інформаційних і телекомунікаційних системах та мережах апарату облдержадміністрації;

21) забезпечення ведення діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці при застосуванні інформаційних технологій;

22) організація надійного функціонування та розвиток локальної комп’ютерної мережі апарату облдержадміністрації;

23) забезпечення безперебійної роботи файлового, поштового та веб серверів облдержадміністрації;

24) технічне обслуговування офіційного вебсайту облдержадміністрації;

25) забезпечення ведення та функціонування Реєстру електронних інформаційних ресурсів області;

26) координація діяльності відповідних підрозділів облдержадміністрації з питань оперативності передачі інформації, забезпечення регламентованого доступу користувачів до баз даних облдержадміністрації, сумісності застосованих програм і апаратних засобів апарату облдержадміністрації;

27) отримання (придбання), первинна обробка необхідної інформації та її поширення в порядку, установленому керівництвом облдержадміністрації;

28) підготовка пропозицій та матеріалів щодо проведення тендерів з питань, що належать до сфери діяльності управління;

29) виконання розрахункових операцій та оформлення договорів щодо закупівлі й обслуговування комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення обліку та інвентаризації засобів обчислювальної техніки і витратних матеріалів разом з відповідними структурними підрозділами апарату облдержадміністрації;

30) виконання сервісного та профілактичного технічного обслуговування комп’ютерної техніки апарату облдержадміністрації; проведення озвучення, фонозапису та мультимедійного супроводу заходів, які відбуваються в залах засідань облдержадміністрації;

31) забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій області у процесі ведення Реєстру;

32) розгляд в установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів (відділів) ведення Реєстру області;

33) здійснення контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру органами (відділами) ведення Реєстру області, зокрема шляхом проведення відповідних перевірок у порядку, визначеному головою облдержадміністрації;

34) здійснення налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

35) ужиття заходів, спрямованих на забезпечення захисту Реєстру, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців».

 1. Інші функції та завдання, які виконує управління:

1) узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд керівництву облдержадміністрації відповідні пропозиції;

2) готує проєкти розпоряджень у межах повноважень та бере участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

3) бере участь у підготовці проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації та рішень обласної ради з питань, що відносяться до компетенції управління;

4) розглядає листи, заяви, скарги відповідно до законодавства України;

5) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

ІІІ. Права управління

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) здійснювати перевірку виконання місцевими органами виконавчої влади завдань, визначених загальнодержавними та регіональними програмами інформатизації, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами та дорученнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань, що належать до сфери діяльності управління;

2) уносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади, розвитку взаємовідносин облдержадміністрації з органами виконавчої влади вищого та нижчого рівнів, органів місцевого самоврядування, що належать до сфери діяльності управління;

3) одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) брати участь у роботі науково-технічних рад, робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

7) подавати в установленому порядку керівництву облдержадміністрації пропозиції з удосконалення роботи з питань, віднесених до компетенції управління;

8) інформувати керівництво облдержадміністрації про порушення працівниками апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації порядку використання інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних ресурсів, що належать до сфери діяльності управління.

 

ІV. Організація діяльності управління та його структура

 

 1. Основні питання структури управління.

Структура управління, чисельність його працівників та Положення про управління затверджується в установленому порядку розпорядженням голови облдержадміністрації.

До складу управління входять:

- відділ інформаційних технологій;

- Регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців.

Державні службовці управління призначаються і звільняються відповідно до вимог законодавства про державну службу.

Права та обов'язки посадових осіб та працівників управління визначаються відповідними посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату облдержадміністрації, який є керівником державної служби.

Для здійснення функцій, покладених на управління, заступник керівника апарату – начальник управління та інші працівники управління, які є державними службовцями, наділяються необхідними правами і несуть відповідальність згідно з Законом України «Про державну службу» та іншими нормативними правовими актами, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, Положенням і посадовими інструкціями.

Діяльність управління здійснюється на основі планів роботи, затверджених керівником апарату облдержадміністрації.

 1. Управління виконує такі роботи:

1) пов’язані з технічним захистом інформації та протидії кіберзагрозам, з урахуванням заходів щодо розвитку електронного урядування, електронної демократії, технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам в апараті облдержадміністрації;

2) визначає проблеми, пов’язані з упровадженням технологій електронного урядування та електронної демократії в області, та в установленому порядку розробляє пропозиції щодо їх вирішення;

3) управління у межах повноважень бере участь у здійсненні заходів із застосування електронного цифрового підпису;

4) визначає у межах повноважень особливості захисту інформаційних ресурсів та баз даних, забезпечує їх упровадження;

5) забезпечує впровадження та супроводження безпосередньо в апараті облдержадміністрації систем технічного захисту інформації;

6) аналізує функціонування об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем в апараті облдержадміністрації з метою визначення загроз інформації і розроблення заходів захисту інформації;

7) готує пропозиції щодо шляхів реалізації вимог нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;

8) розробляє заходи із забезпечення режиму секретності під час обробки секретної інформації в автоматизованих системах в апараті облдержадміністрації;

9) бере участь в розробленні плану захисту інформації, посадових інструкцій, організаційно-технічних, розпорядчих та інших документів, що регламентують технологію обробки інформації в апараті облдержадміністрації;

10) бере участь у здійсненні контролю за дотриманням режиму секретності в автоматизованих системах в апараті облдержадміністрації;

11) організовує та координує роботи з упровадження заходів технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах в апараті облдержадміністрації;

12) здійснює контроль за виконанням посадовими особами (крім керівництва) апарату облдержадміністрації вимог нормативно-правових документів з питань технічного захисту інформації;

13) здійснює супровід комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах в апараті облдержадміністрації;

14) здійснює супровід комплексів технічного захисту інформації (далі – КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності в апараті облдержадміністрації;

15) взаємодіє з питань захисту інформації та протидії кіберзагрозам з відповідальними особами апарату облдержадміністрації у межах компетенції управління;

16) бере участь у розслідуванні порушень вимог з технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам в апараті облдержадміністрації та подає пропозиції щодо попередження в майбутньому подібних порушень у межах компетенції управління;

17) бере участь у проведенні державної експертизи КСЗІ в інформаційно- телекомунікаційних системах в апараті облдержадміністрації у межах компетенції управління;

18) бере участь у проведенні чергових випробувань та атестації КТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності апарату облдержадміністрації у межах компетенції управління;

19) бере участь в організації технічного і програмного супроводу побудови та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем в апараті облдержадміністрації проведення їх модернізації у межах компетенції управління;

20) бере участь у формуванні, розвитку, супроводженні та забезпеченні інформаційної безпеки електронних інформаційних ресурсів, баз даних та створення інформаційної системи електронної взаємодії таких ресурсів у межах компетенції управління.

 1. Працівники управління, які здійснюють адміністрування Державного реєстру виборців, мають доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру, що відображається у посадовій інструкції конкретного працівника.
 2. Свою діяльність управління організовує шляхом:

1) взаємодії зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, органами державної влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування;

2) участі його фахівців у роботі науково-технічних рад, робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо;

3) навчання та стажування співробітників управління з метою обміну досвідом роботи і підвищення фахового рівня;

4) використання сучасних інформаційних технологій одержання інформації, використання існуючих і створення власних інформаційних ресурсів, баз даних, оглядів тощо;

5) проведення робочих нарад (семінарів) із залученням керівників облдержадміністрації;

6) виконання покладених на управління завдань і функцій досягається використанням можливостей сучасних інформаційних технологій та систем в процесі його повсякденної діяльності на високому рівні.

 

 1. Заступник керівника апарату – начальник управління

 

Відповідно до покладених на нього завдань:

1) очолює управління (призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку);

2) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та функцій, забезпечує виконання планів роботи облдержадміністрації, що стосуються компетенції управління;

3) забезпечує в межах своєї компетенції збереження в управлінні державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

4) організовує разом з управлінням персоналу апарату облдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

5) уносить у встановленому порядку подання щодо заохочення працівників управління та накладення дисциплінарних стягнень;

6) розробляє і здійснює заходи для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи управління;

7) забезпечує дотримання працівниками управління Правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

8) визначає права та обов'язки працівників управління;

9) розробляє та подає на затвердження керівникові апарату облдержадміністрації посадові інструкції працівників управління та контролює їх виконання;

10) складає акт прийому-передачі справ і довіреного майна у разі звільнення (переведення) з посади державного службовця (працівника, який виконує функції з обслуговування);

11) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим положенням.