12 червня 2018 року
останні оновлення: 19 лютого 2020 року

Положення про управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
05.02.2018 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань цивільного захисту
Волинської обласної державної адміністрації
(нова редакція)

1. Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу, є її структурним підрозділом.
Управління є постійно діючим органом управління цивільного захисту Волинської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – територіальна підсистема).

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності (далі – відповідному центральному органу виконавчої влади).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами відповідного центрального органу виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основним завданням управління є безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту в межах компетенції на території області.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань і повноважень у сфері цивільного захисту виконує такі завдання:
1) здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми;
2) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії;
3) забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми до дій за призначенням;
4) розробляє та подає на затвердження плани діяльності територіальної підсистеми, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;
5) розробляє проекти регіональних програм у сфері цивільного захисту, надає ці програми у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;
6) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;
7) забезпечує створення і належне функціонування регіональної системи оповіщення цивільного захисту;
8) забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
9) координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб;
10) здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, контроль за їх готовністю до дій за призначенням;
11) надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;
12) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
13) організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до дій за призначенням;
14) координує діяльність навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, погоджує робочі навчальні програми з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;
15) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;
16) здійснює заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
17) готує пропозиції щодо віднесення міст області до груп цивільного захисту для подання їх у встановленому порядку відповідному центральному органу виконавчої влади;
18) готує пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорій цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження відповідному центральному органу виконавчої влади у встановленому порядку;
19) визначає потребу та організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
20) організовує та здійснює заходи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
21) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
22) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту, планує та організовує роботи зі спорудження або дообладнання в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організовує його укриття;
23) готує проекти рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;
24) організовує та веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту;
25) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;
26) надає на запити замовників вихідні дані та вимоги до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та бере участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;
27) організовує роботу в цілодобовому режимі оперативно-чергової служби пункту управління обласної державної адміністрації;
28) розробляє заходи щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;
29) виконує, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління;
30) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту (територіальної підсистеми):
- забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
- формує оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
- готує розпорядчі документи, спрямовані на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єктів підвищеної небезпеки та/або за їх межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
- організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою у разі загрози і виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
- уточнює (у разі потреби) план реагування на надзвичайні ситуації регіонального рівня, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;
- уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;
- бере участь у заходах із приведення у готовність сил і засобів цивільного захисту, підготовці пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
31) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту (територіальної підсистеми):
- забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;
- готує розпорядчі документи щодо переведення територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі прийняття рішення про її утворення;
- організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації;
- здійснює постійне прогнозування зон можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
- бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- бере участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
- бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;
- бере участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
- організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
- забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації і заходи, що здійснюються;
32) у режимі надзвичайного стану виконує завдання відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;
33) утримує на балансі позаміський запасний пункт управління обласної державної адміністрації, здійснює функції з управління у межах повноважень, визначених положенням про нього;
34) здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені Законами України.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;
2) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
3) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
4) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань цивільного захисту для подання голові обласної державної адміністрації;
5) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в управлінні та підпорядкованих підрозділах;
6) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
9) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
10) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
11) бере участь у межах своїх повноважень у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
12) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту на розгляд голови обласної державної адміністрації та відповідного центрального органу виконавчої влади;
13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
14) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів управління та підпорядкованих підрозділів;
15) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту державної таємниці, інформації з обмеженим доступом та здійснює контроль за їх збереженням;
16) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
17) забезпечує захист персональних даних в управлінні та підпорядкованих підрозділах;
18) виконує інші передбачені чинним законодавством повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) залучати до виконання робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців та спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради для сприяння здійсненню покладених на управління завдань;
4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

8. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з територіальним підрозділом відповідного центрального органу виконавчої влади, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, її апарату, з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби і призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідним центральним органом виконавчої влади.
.
10. Начальник управління:
1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів;
3) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;
4) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;
5) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
6) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;
7) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
8) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
9) уживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
10) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
13) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у головному управлінні юстиції у Волинській області;
накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідного центрального органу виконавчої влади, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим центральним органом виконавчої влади;
15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління, здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання управління;
16) забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками управління державної служби, а також погоджує кандидатури на посади начальників структурних підрозділів з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій;
організовує роботу з підвищення професійного рівня працівників управління;
17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
20) бере участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;
21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до Закону України «Про державну службу».

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис затверджуються головою обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.